Geregistreerd op het platform van Kenniscentrum Filantropie

Registratie op dit platform is een stap naar meer transparantie van de filantropische sector en het terugdringen van frauduleuze organisaties, maar u helpt ook uw eigen organisatie. Zo maakt u kans op meer donaties en krijgt uw goede doel meer bekendheid omdat uw organisatiegegevens breed beschikbaar zijn. 


Een heldere en duidelijke weergave van de activiteiten, bestuurssamenstelling, jaarrekening en beleidsplan maakt het mogelijk voor donateurs en andere belangstellenden om filantropische organisaties gerichter te vinden, eventueel vragen te stellen en bewuste keuzes te maken. Daarnaast zet het invullen van het online organisatieprofiel aan tot nadenken over strategische beslissingen en heeft zo een lerend effect op uw organisatie.


Kenniscentrum Filantropie maakt op die manier ‘goed doen, goed zichtbaar’ en draagt bij aan een effectieve en efficiënte filantropische sector. Hierdoor neemt het effect van ‘goed doen’ toe.

Waarom een online platform?

Zichtbaarheid op het platform betekent voor uw filantropische organisatie*:

  • grotere transparantie: u laat zien wat u doet;
  • betere zichtbaarheid en vindbaarheid: uw fondsenwervende goede doel is met uniforme informatie vindbaar op diverse veel bezochte websites (voor vermogensfondsen geschiedt dit eerst na uitdrukkelijke toestemming van het fonds);
  • voldoen aan de wettelijke publicatieplicht voor ANBI's: door het compleet invoeren van de voor de ANBI-status verplichte gegevens, kunt u, ook zonder eigen website, voldoen aan de publicatieplicht die geldt vanaf 1 januari 2014. Hoe dit werkt, leest u hier.
    Daarnaast kunt u via een online ANBI-scan binnen enkele minuten checken of uw instelling voldoet aan de strengere vereisten voor de ANBI-status die gelden vanaf 1 januari 2014;
  • meer efficiëntie: u levert gegevens aan bij één centraal punt dat de informatie met meerdere partijen deelt;
  • een lerend effect: het invullen van het online organisatieprofiel zet aan tot nadenken over strategische beslissingen en heeft zo een lerend effect op uw organisatie.

* we trachten onze diensten zo goedkoop mogelijk te leveren. Vandaar dat registratie op ons platform geen kosten worden berekend. Wanneer uw organisatie echter gebruik wenst te maken maken van onze diensten, is daar een bescheiden jaarlijkse bijdrage voor nodig. Er zijn verschillende pakketten waar u uit kut kiezen.Klik hier voor een duidelijk overzicht.

Wat gebeurt er met de gegevens op het platform?

De gegevens worden beschikbaar gesteld aan derden, indien het gebruik van de gegevens in lijn ligt met de doelstelling van Kenniscentrum Filantropie. Welke informatie vanuit de database wordt ontsloten aan derden is verschillend per verzoek en per organisatie. Zo zullen vermogensfondsen eerst toestemming moeten geven voor het leveren van niet-openbare informatie aan derden.


Kenniscentrum Filantropie geeft zelf geen waardeoordeel en levert geen informatie die leidt tot 'naming & shaming' van filantropische organisaties.


Derden (zakelijke dienstverleners, onderzoeks- of mediabureaus, overheidsinstellingen, etc.) kunnen tegen betaling gebruikmaken van de gegevens in de database. De inkomsten die hieruit voortvloeien, komen geheel ten goede aan doorontwikkeling van de stichting Kenniscentrum Filantropie.

Hoe werkt het?

Aanmelden voor opname in Kenniscentrum Filantropie

Via het registratieformulier kunt u inloggegevens aanvragen. De inloggegevens krijgt u binnen enkele dagen per e-mail toegestuurd. Hierna kunt u uw organisatieprofiel zelf invullen en actueel houden. Het data entry systeem bevat een vragenlijst die is toegespitst op uw instellingstype, geeft u toegang tot de online ANBI-scan en heeft upload mogelijkheden voor bijvoorbeeld uw organisatielogo, een korte video en uw jaarcijfers, - verslag en beleidsplan.

Invoer gegevens

U kunt op elk gewenst moment met uw organisatie inlognaam en wachtwoord inloggen op uw organisatieprofiel. De gegevens worden direct opgeslagen, ook wanneer u tussentijds de vragenlijst sluit.
Voor vermogensfondsen neemt het compleet invullen van de vragenlijst ongeveer een half uur tijd in beslag.
Voor fondswervende organisaties is de vragenlijst uitgebreider en duurt dit langer.

Over een aantal gegevens vindt een basisvalidatie plaats. Hierdoor zijn niet alle gegevens direct zichtbaar op de ANBI-pagina van uw organisatie in de Geefwijzer of het Online Fondsenboek. Doorgaans neemt validatie 1 werkdag in beslag.

Controle gegevens

Kenniscentrum Filantropie voert een basisvalidatie uit op de aangeleverde gegevens, waarna zij in de databank worden opgeslagen. In sommige gevallen wordt gevraagd aanvullende documenten te sturen of een wijzigingsverklaring af te geven. Ook doet Kenniscentrum Filantropie crosschecks op de data en houdt willekeurige steekproeven. De instellingen die binnen de steekproef vallen, wordt gevraagd bewijsvoerende stukken te overleggen. Ondanks deze basisvaldiatie, ligt de verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid en actualiteit te allen tijde bij de instelling zelf.

Gegevens actueel houden

Is de vragenlijst eenmaal ingevuld, dan hoeven alleen wijzigingen te worden doorgevoerd en is het van belang jaarlijks een verslag van activiteiten en een financiële verantwoording in te voeren.


Kosten

De gegevens die in de vragenlijst zijn ingevoerd, kunnen door de Stichting Kenniscentrum Filantropie aan relevante derden beschikbaar gesteld worden. Opname van uw gegevens in de databank is geheel kosteloos.

Indien uw organisatie van de dienstverlening van Kenniscentrum Filantropie gebruik wenst te maken, bijvoorbeeld doorgifte aan de Geefwijzer of zichtbaarheid in de zoekportalen voor banken en andere financiële instellingen of opname in het Online Fondsenboek is daarvoor een bescheiden jaarlijkse bijdrage vereist. Zie voor een heldere uiteenzetting het abonnementenoverzicht.