Nieuws


Maatschappij van Welstand: bijna 200 jaar oud, maar vitaal met een groot kloppend hart

by Anne-Marie van Oosteren (MooiWerkMedia) | Oct 05, 2020
>/tr>

‘Onze missie: ‘het stimuleren van het protestants gedachtegoed’ is voor veel andere fondsen geen makkelijke zoektitel om samenwerking op te vinden.’ René van de Kieft van de Maatschappij van Welstand is kritisch op de vindbaarheid van zijn eigen fonds. Terwijl dat zo belangrijk is.

‘De Maatschappij van Welstand is een vereniging, in 1822 opgericht door dominee Van Heusden onder de naam ‘Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden’. De dominee zag dat er veel armoede was in en rondom zijn gemeente. Hij had een groot hart en wilde dat de mensen in de kleine protestantse gemeenten  een redelijk bestaan konden leiden. Zo kwam hij op het idee een vereniging op te richten en om steun te vragen in heel Nederland onder geloofsbroeders en -zusters. Op het hoogtepunt waren er duizenden leden. Nu zijn er zo’n 45. De vereniging is vrij snel begonnen gronden te verwerven om die vervolgens te verpachten. Door de tijd heen is het bezit van de vereniging gegroeid tot een bonte verzameling van niet alleen landbouwgrond (3000 hectare) maar ook landerijen, boerderijen, een café. theehuis, museum, kerkgebouwen en pastorieën. Ook beheert de Maatschappij van Welstand een tiental fondsen op naam, waar wij de subsidieaanvragen voor doen.
Onze vereniging richt zich op drie groepen goede doelen. Allereerst helpen we mensen op individueel niveau met financiële steun, mensen die heel kwetsbaar zijn en nergens terecht kunnen voor financiële steun. Daarnaast richten we ons op initiatieven om kwetsbaren in onze samenleving te helpen, bijvoorbeeld inloophuizen en diaconale initiatieven om mensen met elkaar te verbinden. Als laatste helpen we protestantse kerken om zich te ontwikkelen, de gemeenschap te versterken maar ook verbouwingen aan kerken te financieren.
We zijn als vereniging een verandering aan het doormaken. Waar we 200 jaar geleden grond verpachtten aan armoedige boeren, vragen we ons nu ook af wat wij voor rol hebben als verpachter van grond. Zijn wij goed rentmeester? Dat natuurlijk tegen de achtergrond van landbouwproblematiek: uitputting van grond, te lage voedselprijs, overbemesting en  hoge broeikaseffecten. Welke rol kan de Maatschappij van Welstand daarbij spelen in de verduurzaming van de landbouw?
Op het gebied van transparantie hebben we ook nog wel een aantal dingen te doen. We zijn niet altijd even goed vindbaar, omdat de website sterk verouderd is en het ook verwarrend is dat we zoveel fondsen op naam beheren. Onze missie: ‘het stimuleren van het protestants gedachtegoed’ is voor veel andere fondsen geen makkelijke zoektitel om samenwerking op te vinden. Goede doelen organisaties en Vermogensfondsen moeten duidelijker formuleren waar ze voor staan. Dat geldt ook voor ons. Als je goede trefwoorden hebt, wordt het makkelijker om elkaar te vinden. Samenwerking is belangrijk, ik wil daar graag de deur verder voor open zetten.
Wij zijn er intern volop mee bezig om onze missie en identiteit duidelijker te formuleren. Waar staan we voor? Wat willen we? In de aanloop naar ons 200-jarig jubileum in 2022 willen we dat stap voor stap naar buiten brengen. Platforms aanpassen en de profilering verduidelijken. Dat vind ik heel mooi aan zo’n lange historie. Wat we doen moet goed zijn en ook duurzaam in brede zin, dus dat het lang kan meegaan. We hebben de tijd, als Maatschappij van Welstand. Ik ben ook slechts een voorbijganger.’

Comment

  1.