ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 033-4643444
E-mailadres: info@worldvision.nl
Postadres: Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort
Bezoekadres: Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort
IBAN: NL98INGB0000000099

Doelstelling

Missie:
World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. We luisteren naar kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken we aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is.

Doelstelling:
World Vision heeft als doel de leefomstandigheden van kansarme kinderen structureel te verbeteren en hen te laten opgroeien in een veilige en rechtvaardige omgeving zonder onderscheid naar geloof, ras, geslacht of politieke voorkeur.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

Mevrouw I.J.M. Allemekinders (Voorzitter)
De heer W. Wassenaar (Bestuurslid)
De heer J. van Renselaar (Bestuurslid)
De heer C.K. Badenoch (Bestuurslid)
De heer A.J. van Wessel (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Ja
Toelichting vergoeding bestuur:
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen andere bezoldiging dan de reiskosten. De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid voor de directeur/bestuurder en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. De bezoldiging van de directeur/bestuurder is getoetst aan de regeling beloning directeuren van Goede Doelen Nederland.
Beloningsbeleid medewerkers:
World Visionwerkt bij het vaststellen van de beloning met het 'schalensysteem' (BBRA) van de rijksoverheid. Dat wil zeggen dat de beloning is gekoppeld aan een bepaalde functie en aan een bijbehorende waardering. Een medewerker start op een bepaalde trede in de schaal. Afhankelijk van het functioneren, kan een leidinggevende jaarlijks bepalen of iemand een trede hoger wordt ingedeeld.