ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0512-381448
E-mailadres: info@itfryskegea.nl
Postadres: Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag
Bezoekadres: Van Harinxmaweg 17
9246 TL Olterterp
IBAN: NL17RABO0309080355

Doelstelling

Missie:
It Fryske Gea werkt aan een optimale leefomgeving van mensen, dieren en planten in Fryslan. We streven naar een robuuste natuur met veel samenhang en een hoge biodiversiteit, waarbij we zoveel mogelijk natuurterreinen in beheer en een zo groot mogelijk draagvlak onder de Friese bevolking verwerven.

Doelstelling:
It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslan.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

De heer A. van der Meer (Voorzitter)
De heer M. de Koe (Penningmeester)
Mevrouw J.F.X. Visser-Kuiper (Secretaris)
De heer H. Folmer (Bestuurslid)
Mevrouw J. Van der Meer - Kooistra (Bestuurslid)
De heer H.J. Dommerholt (Bestuurslid)
De heer J. Houtsma (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur ontvangt een onkostenvergoeding, conform de regelgeving van de Belastingdienst.
Beloningsbeleid medewerkers:
Conform CAO Bos en Natuur, onderdeel: 'de landschappen'.