ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 81780174
E-mailadres: info@helpteamwork.nl
Postadres: Van Zuijlenware 101
8014 WR Zwolle
Bezoekadres: Van Zuijlenware 101
8014 WR Zwolle
IBAN: NL50RABO0166895512

Doelstelling

Missie:
“Stichting HelpTeamWork wil ieder mens, kind of volwassene, de mogelijkheid geven een menswaardig bestaan op te bouwen.“ Onder menswaardig bestaan wordt verstaan: dat mensen geen honger lijden, dat ze in een veilige omgeving wonen, dat er goed onderwijs gevolgd kan worden, dat er gezondheidszorg is en dat er liefde en geborgenheid leeft onder de mensen en binnen de gezinnen. HelpTeamWork geeft hier invulling aan door projecten, waarin kansarmen en behoeftigen directe en duurzame hulp wordt geboden, te financieren, (mee) op te starten en uit te voeren. De projecten bevinden zich in landen buiten West-Europa.

Doelstelling:
Stichting HelpTeamWork streeft 3 hoofddoelstellingen na om haar missie te volbrengen: * op financieel gebied steun verlenen aan projecten, zodat een project kan voorzien in goederen, middelen en/of mensen * nieuwe aanvullende projectleden leveren voor bestaande projecten als hier behoefte aan is * opzetten van nieuwe projecten door het leveren van zowel financiële steun als het leveren van bekwame medewerkers

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer F.J. Visser (Voorzitter)
Mevrouw H.H. Blonk-Altena (Penningmeester)
Mevrouw N. Visser-Fokkens (Secretaris)
Mevrouw F.J. Hulleman - de Vries (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
HelpTeamWork streeft expliciet naar 100% effectiviteit. D.w.z. 100% van een donatie gaat naar de bij HelpTeamWork aangesloten projecten. HelpTeamWork bereikt dit door enerzijds af te zien van bezoldiging van en beloning aan bestuurders en anderzijds door sponsoring te zoeken voor onvermijdelijke (on)kosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
HelpTeamWork streeft expliciet naar 100% effectiviteit. D.w.z. 100% van donaties en giften gaat naar de projecten van HelpTeamWork. HelpTeamWork bereikt dit door af te zien van beloning en tevens af te zien van onkostenvergoeding. Daarnaast worden sponsoren gezocht en gevonden voor niet te vermijden onkosten en uitgaven.