ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 088-1264900
E-mailadres: info@fiom.nl
Postadres: Kruisstraat 1
5211 DT 's-Hertogenbosch
Bezoekadres: Kruisstraat 1
5211 DT 's-Hertogenbosch
IBAN: NL72ABNA0460093835

Doelstelling

Missie:
De Stichting stelt zich ten doel: a. kennis te ontwikkelen, expertise over te dragen en dienstverlening te bieden aan mensen en organisaties die vragen op het gebied van: • onbedoelde zwangerschap: abortus, afstand ter adoptie, jong ouderschap • afstammingsvragen en adoptie: zoeken naar familie, contact tussen donor en donor- kind via Fiom-KID-register en DNA-databank b. het behartigen van de belangen en het verbeteren van de maatschappelijke positie van de personen waarop het doel van de Stichting zich richt; c. het van geval tot geval verlenen van maatschappelijke hulp of bemiddeling in samen-werking met organen in andere landen aan personen en gezinnen die, in verband met vrijwillige of gedwongen vestiging buiten het land van herkomst, daaraan behoefte hebben; d. het vormen van een schakel tussen de onder c. bedoelde personen en gezinnen enerzijds en overheidsorganen of kerkelijke en particuliere instellingen in Nederland anderzijds; e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Doelstelling:
De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het oprichten en in stand houden van een centraal bureau en het aanwenden van alle mogelijkheden waaronder het onderhouden van verschillende websites, die het doel van de stichting kunnen bevorderen; b. het instellen of doen instellen van onderzoeken in verband met individuele moeilijkheden van sociale, juridische, psychologische en financiële aard; c. het geven en het doen geven van voorlichting en bemiddeling, zowel met betrekking tot sociale voorzieningen en wettelijke maatregelen als anderszins; d. het onderhouden van contact en het bevorderen van samenwerking met: alle Nederlandse overheidsorganen, organisaties en personen, en het bureau van ISS International Social Service; die kunnen bijdragen tot bevorderen van het doel; e. het verlenen van financiële bijdragen aan het Algemeen Secretariaat van International Social Service; f. alle andere wettige middelen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

De heer G. Mevis (Voorzitter)
De heer R. Ganzevoort (Bestuurslid)
Mevrouw A.E.A.M. Miedema (Bestuurslid)
Mevrouw R.G.M. Havekes-Menting (Bestuurslid)
Mevrouw S.M.J. Verhagen (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Ja
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuursleden ontvangen per vergadering een vacatiebeloning van €65,-; Aantal vergaderingen per jaar:4 à 5.
Beloningsbeleid medewerkers:
Medewerkers vallen onder de CAO welzijn & maatschappelijke dienstverlening en worden dienovereenkomstig bezoldigd.