ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-23424600
Postadres: WG-plein 104
1054 SC Amsterdam
Bezoekadres: WG-plein 104
1054 SC Amsterdam
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Stichting De Schoolschrijver biedt basisscholen, vooral in kansarme wijken, een lees- en ontwikkelingspakket aan op basis van het concept De Schoolschrijver. De Schoolschrijver richt zich daarbij op kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Leesplezier, talentontwikkeling en woordenschat van kinderen worden bevorderd. De Schoolschrijver stimuleert creativiteit, durf en eigen initiatief van kinderen, waardoor deelname aan culturele activiteiten, persoonlijke en maatschappelijke ontplooiingskansen worden bevorderd.

Doelstelling:
Vanuit een literair-educatieve benadering de taal, lees- en talentontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs bevorderen. De stichting bereikt dit door kinderboekenauteurs die de stichting aanzoekt voor een langere periode in te zetten op scholen en ze een programma op maat te laten uitvoeren.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer P.F.M. de Jong (Voorzitter)
De heer M.R.A. Fuchs (Penningmeester)
De heer J. Streefkerk (Secretaris)
De heer R.P.G. van Schaik (Bestuurslid)
Mevrouw C.J. Boerma - van Beek (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De functie van bestuurslid is statutair onbezoldigd. Onkostendeclaraties van het bestuur worden op aanvaardbaarheid beoordeeld door een lid van het bestuur.
Beloningsbeleid medewerkers:
Bij stichting De Schoolschrijver zijn drie medewerkers in loondienst: de directeur, de zakelijk coördinator en de onderwijskundige. Het bezoldigingsbeleid voor wat betreft alle medewerkers is sober, marktconform en niet disproportioneel. Alle overige medewerkers werken op free-lance basis en ontvangen een honorarium volgens in de cultuursector gangbare tarieven. De deelnemende auteurs ontvangen een honorarium conform wat binnen de branche voor schoolgebonden auteursactiviteiten gebruikelijk is.